UNI2 Logo

Tietosuoja

Henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste (1.11.2021 alkaen)

Rekisterinpitäjä

Hausalo Furniture Oy (3229618-4), Satakunnankatu 14, 33100 Tampere, Finland

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lauri Heikkilä (lauri@uni2.fi)

Rekisterin nimi

UNI2 Asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilausta tehdessä asiakkaalta pyydetään tarvittavat henkilötiedot, jotta tuote voidaan toimittaa postitse asiakkaalle. Nämä tiedot tallennetaan myöhempää käyttöä (esim. reklamointeja) varten tarkoituksenmukaiseksi ajaksi.

Asiakkaan sähköpostiosoitetta voidaan käyttää tuotteen jatkomarkkinointiin ja palautteen keräämiseen. Kerättyjä tietoja voidaan myös käyttää sisäisesti toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin

Tekemällä tilauksen asiakas antaa suostumuksensa antamiensa tietojen tallentamiseen.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, kahdenvälisen yhteydenpidon muotoon ja sisältöön liittyvät tiedot ja mahdollisia analytiikkatietoja.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tilauslomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas esim. yhteydenpidon yhteydessä luovuttaa tietojaan.

Verkkosivuston analytiikkatietoja käsitellään anonymisoituina, eikä niitä yhdistetä tilauksen yhteydessä kerättyihin asiakastietoihin.

Tietojen luovutus ja rekisterin suojaus

Hausalo Furniture Oy käsittelee asiakastiedot täysin luottamuksellisesti, asianmukaisesti suojattuna ja suurta huolellisuutta noudattaen.

Kaikki rekisteritiedot säilytetään yleisesti luotettaviksi miellettyjen kolmansien osapuolten palvelimilla. Tietojen tallentamiseen käytetään Stripen (maksuliikenne), Googlen (analytiikka) ja Zohon (sähköposti) palveluja.

Tietoa voidaan siirtää tarpeen mukaan myös muihin järjestelmiin (esim. Postin sähköiset järjestelmät).

Kolmannet osapuolet ovat vastuussa tietosuojastaan eikä Hausalo Furniture Oy ota vastuuta niihin kohdistuneista tietomurroista, tietovuodoista jne.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Toimitusehdot | Tietosuoja |

Myynti: Hausalo Furniture Oy (3229618-4), Satakunnankatu 14, 33100 Tampere, Finland